Alapszabály

Nyírségi Turista Egyesület
Alapszabálya
 
 
 
 
1. Az egyesület neve:                       Nyírségi Turista Egyesület
 
Székhelye:                             4400.Nyíregyháza, Vasvári Pál u.81.3/10
 
Alapításának éve:                                                    2003
 
Az Egyesület tagja a Magyar Természetbarát Szövetségnek
 
2. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és azoknak támogatást nem ad. Nem állít, és nem támogat országgyűlési képviselőjelöltet.
 
3.Az Egyesület közhasznú szervezet
 
A közhasznúság fokozata: KÖZHASZNÚ SZERVEZET
 
 
4.Az Egyesület célja:
 
      Rendszeres testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése
      Sportszolgáltatás, a szabadidő komplex eltöltésének segítése.
      Kulturális –és egyéb közösségi programok szervezése, lebonyolítása,
      Sporteszközeinek, - felszereléseinek olcsó térítési díj ellenében történő kölcsönzésével segíti az ilyen eszközökkel nem rendelkezők sportolási lehetőségét,
      Működési területén segíti a diák –turisztikai tevékenységeket,
      Nemzetközi kapcsolatok kiépítése
      Oktatás, nevelés (sporttanfolyamok működtetése, stb.)
      Ismeretterjesztés: előadások, tanfolyamok működtetése, kiadványok (nyomtatványok, audio-vizuális, stb.) készítése.
      A fogyatékkal élők, egészségkárosodott, szervi megbetegedéssel élő, egészségileg, illetve szociálisan hátrányos helyzetű személyek érdekvédelme, karitatív támogatása, testedzése, sportoltatása.
 
 
5. Az Egyesület tagsága, pártoló tagsága:
      A NyTE tagja lehet bárki, aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen hozzájárul az Egyesület működéséhez és elfogadja annak célkitűzéseit.
      A NyTE működése érdekében pártoló tagságot szervezhet.
      Pártoló tagként felvehető az a természetes vagy jogi személy, aki belépési nyilatkozatában vállalja az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi- és anyagi támogatását.
      Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja az Egyesületet.
      Az egyesületi tagság létesítése és megszüntetése önkéntes.
      Az egyesületi tagság, - pártoló tagság -  felvétellel keletkezik, a tagdíj, ill. a vállalt anyagi támogatás megfizetésének 6 hónapnál hosszabb idejű elmulasztása, továbbá elhalálozás esetén törléssel szűnik meg.
 
6. Atagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagokfelvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. Ez a jogkör a tiszteletbeli tagság és a jogi személy kivételével az egyesület más szervére is átruházható.
 
7. Az Egyesület tagjairól, pártoló tagjairól nyilvántartástvezet, tagjait ellátja tagsági igazolvánnyal.
 
 
8. Az Egyesület tagjának jogai:
      Részt vehet az egyesület közgyűlésén, a határozatok meghozatalában, véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben.
      Megválaszthatja az elnökség tagjait és tisztségviselőit.
      Tisztségre választható
      Részt vehet az egyesület rendezvényein.
      Az elnökség, vagy a közgyüllés által meghatározott feltételekkel használhatja az egyesület felszereléseit.
      Igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét.
      Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
      Az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát- a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
 
9. Az Egyesület tagjának kötelességei:
      Az Alapszabály betartása.
      A meghozott határozatok reá vonatkozó részeinek betartása.
      Tagsági díjfizetés.
      Sportszerű magatartás.
      A versenyekre, rendezvényekre lelkiismeretes felkészülés, azokon a legjobb tudása szerinti részvétel.
 
10. A pártoló tag jogai:
      Javaslatot, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban.
      Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
      Az elnökség, vagy a közgyüllés által meghatározott feltételekkel használhatja az egyesület felszereléseit.
 
11. Apártoló tag kötelességei:
      Az Alapszabály betartása.
      A tagsági díj megfizetése
      Az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.
      Sportszerű magatartás
 
12. Jogi személy tagsági jogai:
      Képviselője útján vehet részt az egyesület életében, gyakoroltatja a közgyűlésen a tagokat megillető jogokat,
      Külön megállapodás alapján részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, használhatja az egyesület sportfelszereléseit,igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét.
 
13. Jogi személy tagsági kötelességei:
      Az Alapszabály betartása
      Az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi-és anyagi támogatása.
      A külön megállapodásban meghatározott tagdíj megfizetése.
 
14. Atiszteletbeli tag jogai:
      Részt vehet az egyesület közgyűlésén
      Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő kérdésekben.
      Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
 
 
15. Atiszteletbeli tag kötelességei:
      Az alapszabály betartása
      Az egyesület erkölcsi támogatása.
      Sportszerű magatartás
 
16. Az egyesület szerkezeti felépítése:
 
16.1. A Közgyüllés
      Az egyesület legfőbb szerve a közgyüllés
      A közgyűlés a tagok összessége.
      A közgyüllést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.
      A közgyüllést össze kell hívni a tagok egyharmadának a cél megjelölése mellett történő kívánságára, vagy ha a bíróság elrendeli.
      A közgyüllés határozatképes, ha fele + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyüllés 1 órán belüli összehívása során az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
      A közgyüllés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza.
      Szavazategyenlőség esetén a közgyüllés elnökének szavazata dönt.
      Kétharmados többség szükséges azonban
           Az egyesület megalakulásának,
           Más szervezettel való egyesülésének
           Az egyesület feloszlásának kimondásában
           Az alapszabály és annak módosításának elfogadásához
           A közgyüllés hatáskörébe tartozó szerve és tisztségviselők megválasztásához
      A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amiből megállapítható:A döntések tartalma, időpontja és hatálya
      A döntést támogatók és ellenzők számaránya (s ha lehetséges személye is)
      A közgyüllés döntéseiről az érintettek közvetlenül, ill. a jelen nem lévők a jegyzőkönyvbe való betekintéssel szerezhetnek tudomást.
      A jegyzőkönyvet bármely tag saját költségén sokszorosíthatja
      Az egyesült rendezvényeinek „kiírása” tartalmazza:az adott rendezvényre vonatkozó közgyüllési határozatott
      A tagok és nem tagok által igénybe vehető szolgáltatások kedvezményeit, ill. azok igénybe vétele módját.
 
16.2. A Közgyüllés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
      A feloszlásnak, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása
      Az alapszabály és a Fegyelmi Szabályzat megállapítása, módosítása
      Az elnökség, az elnök, a számvizsgáló bizottság és annak elnöke öt évre szóló megválasztása.
      Az egyesület tevékenységéről szóló beszámoltatás
      A közhasznúsági jelentés elfogadása
      A tagsági díj összegének,ill. a pártoló tagdíj legkisebb mértékének meghatározása.
      Az évi beszámoló elfogadása
      Az éves költségvetés elfogadása
 
16.3 AKözgyüllés összehívásának rendje:
      A közgyüllést az elnökség hívja össze
      Tagjaival írásban közli a tervezett napirendet a közgyüllés időpontja előtt 30 nappal.
      Üléseinek nyilvánosságát a közgyűlés időpontjának és helyének a médiákon keresztül történő meghirdetésével biztosítja.
      A közgyüllés határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
      Kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
      Bármilyen előnyben részesül. illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
      Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a társadalmi szervezet által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratában megfelelő cél szerinti juttatás.
       
16.4. Az Elnökség feladata és hatásköre:
      Az egyesület tevékenységének irányítása
      A közgyüllés előkészítése
      Az egyesület fejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, pályázatok készítése.
      Az éves munka- és ülés terv kidolgozása, a versenynaptár összeállítása,
      Az eredményes működéshez szükséges feltételek megteremtése.
      Bizottságok létrehozása, beszámoltatása, megszüntetése.
      Fegyelmi jogkör gyakorlása
      A közgyüllések közötti időszakban beszámoltatás az egyesület tevékenységéről, gazdálkodásáról.
      Az egyesület szervezeti és működési szabályzatának összeállítása.
      Az elnökség létszáma 5 fő. (elnök+4 fő)
 
16.5. Az elnökség üléseinek gyakorisága, összehívásának rendje:
      Az elnökség szükség szerint ülésezik.
      Az elnökséget az elnök hívja össze legalább 8 nappal a tervezett ülés előtt, a tervezett napirend közlésével, (a következő elnökségi ülés napirendjét az elnökség is megállapíthatja)
      Az elnökség határozatképes, ha legalább 2/3 jelen van.
      Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza: szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
      Az elnökség ülései nyilvánosak, azokon bármely egyesületi tag jelen lehet, véleményt nyilváníthat.
      Az elnökség határozatairól nyilvántartást vezet. E nyilvántartásba bármely egyesületi tag betekinthet.
      Az elnökség döntéseiről szóban (az érintetteket szükség esetén írásban) tájékoztatják a tagokat.
 
17. Az Egyesület elnöke:
      Vezeti és szervezi az elnökség munkáját
      Képviseli az egyesületet.
      Irányítja az egyesület tevékenységét, gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol.
      Munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározottak szerint.
      Intézkedik és dönt a közgyüllés, vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.
 
18. Az Elnökség tagja:
      Rendszeresen és tevékenyen részt vesz az egyesület feladatainak meghatározásában, s azok végrehajtásában.
      Jogosult és köteles az egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban észrevételeit, javaslatait az elnökség elé terjeszteni.
      Felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben az elnökségi határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította.
 
 
 
19. ASzámvizsgáló Bizottság
      Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
      az elnökség tagja
      Az egyesülettel a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik.
      Az egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabályban meghatározott cél szerinti juttatást-,illetve
      Az e pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
      A bizottság 3 tagból (elnök+ 2 tag) áll.
      Ellenőrzi a pénzügyi és gazdálkodási rendelkezések betartását
      A tagdíj fizetésének rendszerességét, tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik, észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az elnökséget.
 
20. Szakosztályok
      Az Egyesület nem működtet elkülönülő szakosztályokat
      A természetjárás szakágainak megfelelő- esetleg alkalmi- csoportokat a célok megvalósítása érdekében az elnökség hozza létre, s bízza meg annak vezetőit.
 
21.Az Egyesület az Elnökség és a saját működésével kapcsolatos operatív feladatok és az ügyintézés ellátására apparátust hozhat létre.
 
22. ANyírségi Turista Egyesület jogi személy, melyet az egyesület elnöke képvisel.
      A képviseleti jogkört esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve, az elnökség más személyre is átruházhatja.
 
23. Bevételek
      Tagdíjak
      Normatív támogatások
      Az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozóktól az egyesület közhasznú céljára, vagy működési költségei fedezésére kapott támogatások, adományok, pályázatok.
      A közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
      Az egyesület eszközeinek befektetéseiből származó bevétel.
      Vállalkozási bevételek
      Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevételek.
 
24. Kiadások
      A közhasznú tevékenységek érdekében felmerült költségek (ráfordítások, kiadások)
      Az egyéb cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások).
      A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások).
      A közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenységek érdekében közvetlenül felmerült költségek (ráfordítások, kiadások), melyeket bevételarányosan kell megosztani.
 
25.Az egyesület közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, vállalkozási tevékenységet is folytathat.
      Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel,azt az alapszabályban meghatározott céljai megvalósítására fordítja.
 
26.Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatásokat, azok mértékét, az igénybevétel feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.
 
27. Az egyesület által cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
 
28.Afelelős személy, a támogató, valamint e személyek hozzátartozói- a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, ill. az egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabályban meghatározott juttatások kivételével- cél szerint juttatásban nem részesülhet.
 
29. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
 
30.Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai annak tartozásaiért nem felelnek.
 
31.Az egyesületnek kárt okozó tagok, vagy más személyek a kár kijavításának, vagy az eredeti állapot visszaállításának költségeit kötelesek megtéríteni.
Vitás esetekben az egyesület jogai érvényesítéséért a Bírósághoz fordulhat.
 
32. Az egyesület megszűnik, ha
      Feloszlását s közgyűlés kétharmados többséggel kimondja.
      Más sportegyesülettel egyesül.
      A Bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.
 
33. Megszűnés esetén az alapszabály előírásai, vagy a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni.
 
 
Nyíregyháza, 2010.03.16.
 
 
Bálint János
elnök